Ingenting blev som förut. Världssituationen förändrades snabbt på 1950-talet. Nordsjöns militära tyngdpunkt flyttades till den södra delen, marinbasen i Porkala förlorade sin strategiska betydelse och blev en ekonomisk börda för Sovjetunionen. 1955 var tiden politiskt mogen för att återbörda arrendeområdet. En varm vind drog igenom det kalla krigets tid då Sovjetunionen mildrade sina förbindelser med västvärlden. Hösten 1955 kom man överens om återlämnandet av Porkala. Själva återbördandet skedde 26.1.1956.

De finska soldaterna övertog basen, undersökte den och röjde upp terrängen. Porkalaområdets forna invånare kunde småningom återvända till sina hem. Ingenting var emellertid som förr. "Hyresgästernas" boendekultur hade varit mycket annorlunda. Byggnaderna hade radikalt förändrats; bostäderna hade splittrats till mindre enheter, uthusen hade ändrats till bostäder och en del av byggnaderna var helt försvunna. Åkrarna var delvis igenvuxna och delar av åkrarna och skogarna hade utnyttjats för stridsövningar. Det fanns en hel del betongbunkrar och militärtekniska byggnader och skärgårdsfästena hade förstörts genom sprängning.